Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Tin tức

Các chính sách hỗ trợ, Ưu đãi của nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2003-2020

Đổi mới tổ chức hoạt động giúp cho nhiều hợp tác xã có bước khởi sắc, từ nhận thức đến tổ chức và hoạt động, nêu cao tính tự chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, quan tâm đến thị trường, chú trọng chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu vào, đầu ra cho thành viên góp phần tích cực tạo dựng vị trí, thu nhập của người trực tiếp sản xuất trong các chuỗi giá trị hàng hóa trên thị trường.

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện có hiệu quả một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã; trong đó có một số chính sách được quy định khá cụ thể và đồng bộ giúp HTX dễ tiếp cận như: Chính sách bồi dưỡng cán bộ HTX, chính sách hỗ trợ thành lập HTX được quy định tại Thông tư 340 của Bộ Tài chính; chính sách xúc tiến thương mại do Liên minh Việt Nam chủ trì và tổ chức hàng năm (mới bắt đầu từ 2017).

Các chính sách hỗ trợ, Ưu đãi của nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2003-2020 như: 

  1. Chính sách cán bộ và nguồn nhân lực:

a) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nghiệp vụ cho khu vực kinh tế tập thể.

Hằng năm, ngân sách thành phố hỗ trợ 400 triệu đồng/năm cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ HTX, THT (Sở Nông nghiệp 200 triệu đồng, Liên minh HTX thành phố 200 triệu đồng) chủ yếu là bồi dưỡng ngắn hạn về luật pháp, chính sách, kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành HTX và nghiệp vụ kế toán. Đào tạo dài hạn thực hiện được 07 lớp trung cấp (khi còn nguồn phân bổ hằng năm từ Trung ương). Đào tạo dài hạn cao đẳng, đại học chưa thực hiện được. Ngoài ra, tranh thủ lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên kết với HTX.

Chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc quản lý, chuyên môn kỹ thuật tại các HTX chưa thực hiện được, cán bộ HTX nông nghiệp chủ yếu là nông dân tại địa phương, do lớn tuổi, học vấn có giới hạn nên thường ngại đi học dài hạn; nguồn lực, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX rất hạn chế. Gần đây một số HTX được thành lập thành viên là Pháp nhân cử cán bộ có trình độ đại học tham gia điều hành HTX, nhưng chưa nhiều.

  1. Chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp HTX

Công tác hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX được Liên minh HTX thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, vận động, cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật về KTTT, HTX cho trên 420 sáng lập viên thành lập HTX; trực tiếp tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh, tổ chức Hội nghị và trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký đều do Liên minh thực hiện miễn phí. Từ năm 2017 đến nay được UBND thành phố cấp và thực hiện 657 triệu đồng kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020.

Chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố đã tác động tích cực đến người dân, được cung cấp thông tin, quy định và các chính sách về HTX, hiểu về HTX kiểu mới để tự nguyện tham gia thành viên, là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp HTX phát huy giá trị, bản chất và phát triển bền vững.

  1. Chính sách đất đai

Số HTX được thụ hưởng chính sách đất đai rất ít, chỉ 01 HTX (nuôi thủy sản) được thuê đất; không có HTX được giao đất, thuê đất công để xây dựng trụ sở, nhà xưởng, bến bãi…do các cấp chính quyền không có quỹ đất công. Một số HTX nông nghiệp được hưởng thụ các dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam về nhà kho, trạm bơm, lò sấy… vướng mắc trong cấp quyền sử dụng đất (HTX mua phải chuyển cho UBND cấp xã sau đó chính quyền cho thuê lại) cần phải được tháo gỡ để KTTT, HTX phát huy được nguồn lực nội tại, mạnh dạn đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển ổn định lâu dài.

  1. Chính sách tài chính tín dụng

 Vốn là nguồn lực phát triển quan trọng của bất cứ tổ chức kinh tế nào; nhưng hầu hết các HTX không vay vốn được từ các ngân hàng thương mại do tâm lý hoài nghi, thiếu tin, mặt khác HTX ít có tài sản thế chấp. Số HTX được vay ưu đãi rất ít: Có 03 HTX được vay vốn từ ngân hàng chính sách theo chương trình giải quyết việc làm; 02 HTX nông nghiệp được vay 675 triệu từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam. Những năm gần đây, Quỹ hỗ trợ nông dân đã tiếp cận và cho 163 hộ thành viên là hội viên nông dân của 14 HTX nông nghiệp vay với tổng số vốn được vay là 6,350 tỷ đồng. Nhìn chung, chính sách tài chính, tín dụng hỗ trợ vốn cho HTX hiệu quả thực thi rất thấp; Nhà nước cần phân bổ một nguồn vốn nhất định và có định chế tài chính riêng cho khu vực kinh tế tập thể.

  1. Chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ

Hằng năm, từ nguồn kinh phí từ các chương trình dự án, đề án do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ về khuyến công, đào tạo nghề nông thôn, vốn sự nghiệp khoa học, công nghệ…Các sở, ngành và viện, trường liên quan đã tiến hành tổ chức triển khai khoảng 900 lớp chuyển giao ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới cho trên 20.000 lượt người; nhiều đề tài, dự án hỗ trợ trực tiếp HTX như: tưới tự động; thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; thay đổi giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, ứng dụng sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, mã vùng trồng…góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, xây dựng quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh các HTX. Tuy nhiên, việc hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ và nguồn lực hạn chế.  

  1. Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường

Những năm gần đây hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho khu vực KTTT, HTX được các sở, ngành, Liên minh HTX thành phố, đoàn thể, chính quyền các cấp quan tâm giới thiệu, kết nối HTX với các loại hình doanh nghiệp đầu vào, đầu ra, ngân sách hỗ trợ vận chuyển, bình quân 50-60 triệu đồng/năm; giúp các HTX tham gia các sàn giao dịch điện tử, hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm. Thông qua các hoạt động, giúp cho 90 HTX hiện nay có ký kết đầu vào, đầu ra; 150 HTX ký kết bao tiêu đầu ra; trên 200 lượt HTX tham gia hội chợ, trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, các mặt hàng nông sản tươi, sơ chế, chế biến của HTX nông nghiệp, nông dân trên địa bàn thành phố; một số HTX đã chào hàng, ký kết xuất khẩu sản phẩm đan lát, thủy sản, cung cấp nguyên liệu phục vụ xuất khẩu như: lúa gạo, trái cây, thủy sản...

Tuy nhiên, hợp đồng đầu vào, đầu ra thiếu ổn định; hoạt động xúc tiến thương mại cho HTX còn nhiều khó khăn, chưa thường xuyên; sản phẩm còn hạn chế về chủng loại, chất lượng thiếu tính ổn định và nguồn hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu; HTX còn bị động, hạn chế thông tin thị trường.        

  1. Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Các HTX được hưởng lợi từ kết quả đầu tư phát triển chung cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố. Có 07 lượt HTX được hỗ trợ đầu tư trực tiếp khá lớn từ các chương trình, dự án. Từ năm 2016, thành phố đã chọn 14 HTX tham gia triển khai thực hiện Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) với tổng giá trị đầu tư (kể cả vốn đối ứng từ HTX): 104 tỷ đồng xây dựng nhà kho, trạm bơm, lò sấy, nông cụ. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thực sự thúc đẩy sản xuất tập trung, phát huy sự gắn kết, hợp tác, sức mạnh tập thể trong từng HTX; đem lại hiệu quả thiết thực cho từng hộ thành viên.

Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giúp cho HTX phát huy tốt vai trò phát triển cộng đồng, nhưng so với yêu cầu còn rất hạn chế, số HTX được hỗ trợ, đầu tư trực tiếp cơ sở hạ tầng còn quá ít so với nhu cầu nhất là HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

  1. Chính sách khác:

a) Chính sách tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, từ các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn đã hỗ trợ cho một số HTX, tổ hợp tác kinh phí tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, mua máy móc, thiết bị, công cụ, đê bao phục vụ chung cho sản xuất; hỗ trợ dạy nghề trong nông nghiệp cho thành viên và bà con nhân dân nhằm tăng cơ hội có việc làm, thu nhập.

b) Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh

Thành phố thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ bình quân khoảng 300.000 giống cây, con hằng năm cho bà con nông dân trong đó có thành viên HTX, tổ hợp tác. Ngoài ra, thực hiện chính sách chung hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh trên cây lúa, bệnh lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở heo, cúm gia cầm,…   

c) Hỗ trợ về sơ chế, chế biến sản phẩm

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 07 HTX được hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ cho sơ chế, chế biến sản phẩm. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có HTX nào được đầu tư hỗ trợ hệ thống nhà xưởng, dây chuyền chế biến sản phẩm hoàn chỉnh, thiếu nguồn vốn hỗ trợ; một số HTX chưa phát huy hiệu quả.

d) Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã

Liên minh HTX thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chính quyền địa phương vận động, tư vấn, hỗ trợ miễn phí cho trên 150 HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Đến nay, các HTX trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã tổ chức lại bộ máy, hoạt động phù hợp với quy định Luật HTX năm 2012; quá trình tổ chức lại hoạt động đã tiến hành giải thể, xóa tên trên 100 HTX hoạt động yếu kém hoặc giải thể, thành lập loại hình doanh nghiệp khác.

đ) Chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí

Chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế đối với kinh tế tập thể, HTX được Liên minh HTX thành phố quan tâm tư vấn, hướng dẫn cho HTX và Quỹ tín dụng nhân dân về thuế GTGT, thu nhập được ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản; thu nhập từ các hoạt động dịch vụ phục vụ trực tiếp cho thành viên.

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ chỉ có quận Cái Răng thực hiện miễn lệ phí đăng ký HTX lần đầu. Các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã miễn lệ phí môn bài cho HTX nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX nông nghiệp; HTX phi nông nghiệp được miễn lệ phí năm đầu thành lập. Tuy nhiên, đa số HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp chưa có nhân viên kế toán, chưa thực hiện đúng quy định, chế độ sổ sách, hạch toán kế toán thiếu chặt chẽ nên chưa thụ hưởng các chính sách ưu đãi thuế

e) Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực liên kết với HTX, tổ hợp tác là cầu nối giữa hộ nông dân, thành viên với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản. Từ năm 2014 – 2018 có 05 công ty, doanh nghiệp tiêu biểu (Công ty Gentraco, Công ty TNHH MTV nông nghiệp Cờ Đỏ, doanh nghiệp tư nhân Trung Thạnh, Chi nhánh Tổng công ty lương thực miền Nam, Công ty TNHH MTV Hiếu Nhân) được UBND thành phố phê duyệt phương án bao tiêu nông sản thông qua hợp đồng với diện tích 36.535,62 ha. Công ty nông nghiệp công nghệ cao Trung An đã ký kết bao tiêu lúa thường xuyên với 03 HTX; Tập đoàn Lộc Trời đã thực hiện liên kết cung cấp đầu vào, các dịch vụ sản xuất và mua lúa với giá cao hơn thị trường từ 50 – 200 đồng/kg. Liên kết được đầu ra đã nâng giá trị hạt gạo, tăng thu nhập của thành viên và nông dân hơn so với không có liên kết. Ngoài ra, nhiều mô hình HTX, tổ hợp tác đã ký liên kết sản xuất và cung cấp lúa giống theo chuỗi liên kết và tiêu thụ với Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo chỉ đạo của thành phố.

Nhìn chung, chính sách liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngày càng mở rộng quy mô và hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu của bà con nông dân, thành viên HTX, tổ hợp tác, ổn định sản xuất, nâng cao được chất lượng sản phẩm, yên tâm đầu ra, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; từng bước tạo dựng chuỗi giá trị nông sản.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ