Trong kỷ nguyên số hóa, các doanh nghiệp nói chung và hợp tác xã nói riêng đều trở nên độc lập hơn khi tìm kiếm các thông tin trên mạng, đặc biệt khi tìm kiếm một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Khi có những thông tin xác đáng, việc tìm ra các giải pháp không còn khó khăn. Việc tạo ra một nền tảng chia sẻ kiến thức, tự tìm kiếm thông tin là có tầm đặc biệt quan trọng trong việc định hướng phát triển đối với các doanh nghiệp và các hợp tác xã (HTX).

Ở Việt Nam cách mạng Công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội, nâng cao trình độ công nghệ của từng doanh nghiệp/ hợp tác xã để tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời cũng như hiện đại hóa sản xuất đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Ngày càng có nhiều hợp tác xã có nhu cầu đào tạo để nâng cao trình độ quản lý điều hành, kết nối thị trường, tiếp cận vốn, nhằm nâng cao năng suất lao động mang lại nhiều lợi nhuận cho thành viên. Vì vậy việc xây dựng cổng thông tin tri thức hiện đại cho khối HTX ở Việt Nam để tiếp cận công nghệ và thông tin là một nhu cầu thực sự cấp thiết.

Cổng thông tin tri thức HTX được thành lập với mục tiêu hệ thống hóa toàn bộ thông tin về khu vực HTX và đào tạo trực tuyến về các chủ đề HTX cũng như đóng vai trò kết nối các cơ quan tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ HTX tập trung vào đối tượng (i) Các thành viên của HTX và các nhóm tiềm năng (ii) Các chuyên gia và cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ HTX và (iii) Giảng viên và sinh viên các trường đại học và thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cổng thông tin tri trức HTX do Liên minh Hơp tác xã Việt Nam quản lý và điều hành phối hợp cùng các thành viên của Netcoop tại Việt Nam bao gồm, Cục kinh tế hợp tác – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục phát triển Hợp tác xã – Bộ kế hoạch đầu tư, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Trường đào tạo và quản lý cán bộ nông nghiệp II, Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và các tổ chức quốc tế như Agriterra, SOCODEVI, GIZ và DGRV.