Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/NQTW 10/12/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
887/QĐ-TTg 07/06/2021 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo TW tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
340/ QĐ-TTg 12/03/2021 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
1804/QĐ-TTg 13/11/2020 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
114/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Văn bản Quy phạm Pháp luật Chính phủ
134/NQ-CP 25/09/2020 Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70 -KL/TW ngày 9/3/2020 cùa Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
70-KL/TW 03/09/2020 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triền và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
277/TB-VPCP 08/06/2020 Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới
45/2021/NĐ-CP 22/11/2019 Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển 15,000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã