Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Tin tức

Bình Thuận: Hợp tác xã hỗ trợ các thành viên trong sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ

Trong năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhìn chung tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và có chiều hướng phát triển.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 199 Hợp tác xã, tăng 01 Hợp tác xã so với cùng kỳ năm 2020; hiện nay, có 181 Hợp tác xã hoạt động, 21 Hợp tác xã ngừng và tạm ngừng hoạt động; thành lập mới 10 Hợp tác xã, giải thể 09 đơn vị. Tổng nguồn vốn hoạt động của các Hợp tác xã là 3.187,4 tỷ đồng, doanh thu năm 2021 ước đạt 1.031 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận 36,2 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2020, tổng số thành viên Hợp tác xã là 48.907 người.

Trong đó, có 132 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 17 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, 10 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, 12 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 02 Hợp tác xã lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 25 Quỹ thuộc lĩnh vực Tín dụng nhân dân…

Các Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã mạnh dạn đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hầu hết các Quỹ tín dụng nhân trên địa bàn tỉnh đều kinh doanh có lãi; cơ cấu cho vay của các Quỹ tín dụng tập trung theo hướng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ; việc sử dụng vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian qua khá hiệu quả, an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các thành viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho các thành viên và người dân.

Bên cạnh đó, một số Hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề mới, đồng thời đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư và giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của các thành viên, người lao động. Nhiều Hợp tác xã đã phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển.

Có thể nói, các thành viên khi tham gia vào Hợp tác xã đều nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ…; từ đó, giúp các thành viên trong Hợp tác xã nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống.

Nguyễn Phương (BinhThuan.gov.vn)