Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa học

Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về chuỗi giá trị
Chương 2: Xây dựng chuỗi giá trị nông sản
Chương 3: Phân tích chuỗi giá trị nông sản
Chương 4: Khai thác chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX