Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa học

Tiêu thụ nông sản tập trung qua Hợp tác xã

Nội dung: 

Chương I: Tổng quan về tiêu thụ nông sản tập trung qua HTX

Chương II: Quy trình thực hiện dịch vụ tiêu thụ nông sản tập trung qua HTX

 Chương III: Các kỹ năng cần thiết để thực hiện thành công dịch vụ tiêu thụ tập trung qua HTX