Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Quản trị và kiểm soát

Khóa học

Quản trị thương hiệu

Nội dung:

Chương I: Khái quát chung về thương hiệu

Chương II: Quy trình xây dựng thương hiệu

Chương III: Bảo vệ và khai thác thương hiệu

Chương IV: Giải pháp xây dựng thương hiệu từ phía HTX