Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Quản trị và kiểm soát

Khóa học

Quản trị tài chính trong Hợp tác xã

Nội dung:

Phần 1: Tổng quan chung

Phần 2: Nội dung của quản lý tài chính HTXNN