Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Quản trị và kiểm soát

Khóa học

Quản lý chất lượng sản phẩm

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về chất lượng sản phẩm / dịch vụ

Chương 2: Quản trị chất lượng sản phẩm

Chương 3: Hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm