Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Quản trị và kiểm soát

Khóa học

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Nội dung:

Chương I: Tổng quan về lãnh đạo và quản lý

Chương II: Lãnh đạo và quản lý HTX

Chương III: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý HTX