Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa học

Lập phương án sản xuất kinh doanh

Nội dung:

Chương I:  Tổng quan về phương án SXKD

Chương II: Hình thành và lựa chọn ý tưởng SXKD

Chương III: Hướng dẫn viết phương án SXKD của HTX