Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa học

Cung tập trung qua Hợp tác xã

Nội dung chính:

Chương I: Tổng quan về dịch vụ cung ứng tập trung qua HTX

Chương II: Quy trình thực hiện dịch vụ cung ứng tập trung qua HTX

Chương III: Các kỹ năng để thực hiện thành công dịch vụ cung ứng tập trung qua HTX